Είστε εδώ

Συχνές Ερωτήσεις - Διδασκόντων

Αιτίες προβλήματος: 
1. Λανθασμένη δήλωση διδάσκοντα μαθήματος από τη Γραμματεία του Τμήματος. 2. Περίπτωση συνωνυμίας: εμφανίζονται μαθήματα που ανήκουν σε συνονώματο μέλος ΔΕΠ.
Ενέργειες χρήστη: 
1. Απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος για διόρθωση των στοιχείων του φοιτητολογίου. 2. Απευθυνείτε στους διαχειριστές του συστήματος στη διεύθυνση qms@auth.gr για διαχωρισμό των συνωνυμιών.
Αιτίες προβλήματος: 
Τα στοιχεία που αφορούν στις πληροφορίες του μαθήματος είναι λάθος καταχωρημένα στο σύστημα της Γραμματείας
Ενέργειες χρήστη: 
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος για δήλωση των σωστών στοιχείων στο φοιτητολόγιο.
Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στη σελίδα.
Αιτίες προβλήματος: 
1. Υπάρχει αναντιστοιχία του email με το οποίο πραγματοποιείται το login με το email, το οποίο είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Γραμματείας 2. Σφάλμα στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ αναφορικά με τα δικαιώματα πρόσβασης
Ενέργειες χρήστη: 
1. Δήλωση στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματός σας του email, το οποίο χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση σας από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου. 2. Επικοινωνία με τους διαχειριστές του συστήματος της ΜΟΔΙΠ (qms@auth.gr)
Αιτίες προβλήματος: 
Τα στοιχεία που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ είναι λάθος καταχωρημένα στο σύστημα της Γραμματείας
Ενέργειες χρήστη: 
Δήλωση των σωστών στοιχείων στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος σας
Αιτίες προβλήματος: 
Μη ενιαία καταχώρηση των ΜΠΣ στα συστήματα Γραμματείας ορισμένων μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων, όπου τα ΜΠΣ είναι άλλοτε δηλωμένα ως "Τμήματα", και άλλοτε ως "Προγράμματα Σπουδών".
Αιτίες προβλήματος: 
1. Το μάθημα είναι δηλωμένο ως ανενεργό μάθημα στο σύστημα της Γραμματείας. 2. Δεν έχει γίνει ανάθεση του μαθήματος στο διδάσκοντα από τη Γραμματεία. 3. Κατά την έναρξη νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου, δεν εμφανίζονται μαθήματα στη σελίδα του Καθηγητή για το τρέχον εξάμηνο, μέχρι να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες τάξεις από τη Γραμματεία.
Ενέργειες χρήστη: 
Το μέλος ΔΕΠ απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Instructor not Found in Central Database
Αιτίες προβλήματος: 
1. Δεν είναι καταχωρημένο το πανεπιστημιακό email του μέλους ΔΕΠ στο σύστημα της Γραμματείας. 2. Υπάρχει αναντιστοιχία του email με το οποίο πραγματοποιείται το login με το email, το οποίο είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Γραμματείας. 3. Δεν είναι συνδεδεμένο το όνομα του μέλους ΔΕΠ με κανένα μάθημα στο σύστημα της Γραμματείας. 4. Δεν είναι συνδεδεμένο το όνομα του μέλους ΔΕΠ με μία Σχολή/ένα Τμήμα στο σύστημα της Γραμματείας.
Ενέργειες χρήστη: 
1. Δήλωση του πανεπιστημιακού email στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματός σας 2. Δήλωση του πανεπιστημιακού email, το οποίο χρησιμοποιείται για την πιστοποίησή σας από το Κέντρο Λειτουργίας Δικύου, στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ο χρήστης ανήκει. 3. Δήλωση στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος των μαθημάτων του μέλους ΔΕΠ τα οποία δεν είναι καταχωρημένα