Είστε εδώ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων.

• Η περιγραφή ενός μαθήματος με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων καταδεικνύει μια αλλαγή παραδείγματος από την καθηγητοκεντρική στην φοιτητοκεντρική προσέγγιση καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το περιεχόμενο (τι θα διδάξει ο καθηγητής) στο αποτέλεσμα (τι θα μπορεί να κάνει ο φοιτητής, αν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα).
• Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του φοιτητή.
• Επιπρόσθετα της πιστωτικής του αξίας, κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα σχετίζεται με ένα ορισμένο επίπεδο επίτευξης. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) καθορίζει οκτώ επίπεδα, αλλά αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι διαφορετικός σε άλλα πλαίσια.
• Η διαπίστωση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται μέσω των εξετάσεων, για αυτό οι εξετάσεις έχουν θεμελιώδη σημασία. Οι εξετάσεις θα πρέπει να εστιάζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και να γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και με βάση αυτά να διατυπώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης.

Καθώς η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζει την επίδοση των φοιτητών αυτά κατά κανόνα γράφονται σαν όρια, δηλαδή προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου ο φοιτητής να περάσει το μάθημα. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υπερ εξειδίκευση. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν τη βασική μάθηση για ένα μάθημα. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει ένας μικρός αριθμός μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία αντί για μια μακριά λίστα λιγότερο σημαντικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η μάθηση δεν είναι πάντα προσχεδιασμένη και σε πολλά μαθήματα (ειδικά τα πιο δημιουργικά) οι φοιτητές αναμένεται να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο μέσα στο μάθημα.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οι διδάσκοντες μπορούν να επινοήσουν «ανοικτά» μαθησιακά αποτελέσματα για να το εκφράσουν αυτό. Κάθε μάθημα θα πρέπει να έχει μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μαθησιακών αποτελεσμάτων. Είναι επίσης σημαντικό τα μαθησιακά αποτελέσματα να γράφονται με συνέπεια για να διασφαλίζεται η σαφήνεια μεταξύ των μαθημάτων.

Η θεμελιακή αρχή που διέπει οριζόντια και κάθετα τη διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων έγκειται στη χρήση "μονοσήμαντων ρημάτων ενεργητικής φωνής". Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων πρέπει να υπογραμμίζει με τη χρήση ρημάτων ενεργητικής φωνής μια συγκεκριμένη ενέργεια του φοιτητή.

• Στην αρχή της διατύπωσης να υπάρχει ένα ενεργητικό ρήμα, να ακολουθεί το αντικείμενο του ρήματος, καθώς και μια μικρή φράση που δίνει συνοπτικά το νόημα του μαθησιακού αποτελέσματος.
• Να χρησιμοποιείται μόνο ένα ρήμα για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα
• Να αποφεύγεται η χρήση πολυσήμαντων ρημάτων όπως "να γνωρίζει, να μαθαίνει, να είναι εξοικειωμένος με..., να εφιστά την προσοχή του κλπ.". Αυτού του είδους οι διατυπώσεις σχετίζονται περισσότερο με τους μαθησιακούς στόχους παρά με τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Αποφυγή σύνθετων και μακροσκελών προτάσεων. Σε περίπτωση που απαιτείται η διατύπωση μια πολύπλοκης πρότασης, προτείνεται για λόγους σαφήνειας να συντάσσονται δύο ή και περισσότερες προτάσεις.
• Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα.
• Να λαμβάνεται κάθε φορά υπόψιν το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου παράγονται τα μαθησιακά αποτελέσματα.
• Στην περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων πρέπει να συνυπολογίζεται η δυνατότητα αξιολόγησης τους σε ύστερη φάση. Όσο πιο γενική η διατύπωσή τους, τόσο πιο δύσκολη καθίσταται η αποτελεσματική αξιολόγησή τους.
• Πριν την οριστικοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι προτεινόμενες διατυπώσεις να δειχθούν σε συναδέλφους και ενδεχομένως σε φοιτητές εν είδει δοκιμής, προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνεια του περιεχομένου τους.

Διατύπωση μαθησιακού αποτελέσματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: ΚΑΝΟΥΝ ΤΙ (πως)

Από πού μπορεί να αρχίσει κανείς;

Εάν έχετε μια περιγραφή του μαθήματος σας, αυτή μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό των μαθησιακών του αποτελεσμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε:
• Να προσπαθήσετε να μετατρέψετε τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος σε μαθησιακά αποτελέσματα.
• Να κάνετε μια λίστα των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που περιμένετε οι φοιτητές σας να έχουν επιτύχει στο τέλος του μαθήματος
• Να σκεφτείτε τις επαγγελματικές απαιτήσεις που υπάρχουν για αυτό το αντικείμενο.

Παραδείγματα διατύπωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων

Παράδειγμα 1

• Εκμάθηση των βασικών δομών στον προγραμματισμό Η/Υ.
• των δομών προγραμματισμού σε μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Fortran 90/95/2003 ή C++).
• Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με την βοήθεια μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Έμφαση δίνεται στον αλγόριθμο επίλυσης.

Παράδειγμα 2

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα
• καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους μουσικές δεξιότητες σε βασικές μουσικές γνώσεις μέσω χρήσης της φωνής και χειρισμού απλών ρυθμικών και μελωδικών μουσικών οργάνων
• κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Μουσικής Παιδαγωγικής και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην προσχολική ηλικία
• συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες
• εξοικειωθούν με την οργάνωση και παρουσίαση ηχοϊστοριών ώστε να αφομοιώσουν βασικές μουσικές γνώσεις στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας
• εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση μουσικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

Παράδειγμα 3

• Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και να κατανοήσουν το ρόλο της στην ειδική αγωγή
• Να μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων
• Να εξασκηθούν στη συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις με ενήλικες και παιδιά
• Να ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά
• Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων