Είστε εδώ

Εγκύκλιος ΑΔΙΠ / Υπενθύμιση Υποβολής Εκθέσεων Αξιολόγησης 2010-2011

Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,

Κυρίες και κύριοι υπεύθυνοι των ΟΜΕΑ,

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθ. Δέσπως Αθ. Λιάλιου, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας απογραφικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η προθεσμία της οποίας ήταν η 20ή Ιανουαρίου 2012.

Όπως σας είχαμε γνωρίσει (βλ. μήνυμά μας από 17/10/2011), η ΑΔΙΠ ζήτησε να της σταλούν επικαιροποιημένες ετήσιες απογραφικές Εκθέσεις μέχρι και το ακαδ. έτος 2010-2011 προκειμένου να επιταχυνθεί ο προγραμματισμός των εξωτερικών αξιολογήσεων. Με νεότερη εγκύκλιο (επισυνάπτεται) τονίζεται -μεταξύ άλλων- η σημασία της εν λόγω επικαιροποίησης, καθώς και -όπου δυνατό- η αποστολή επιπλέον ελληνόφωνων αξιολογητών/εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την ολοκλήρωση της Έκθεσής σας, παρακαλούμε για την αποστολή της στη ΜΟΔΙΠ (modip@auth.gr) προκειμένου να ελεγχθεί. Στη συνέχεια, εφόσον η Έκθεση πληροί τις προδιαγραφές, θα πρέπει να μας την καταθέσετε με διαβιβαστικό του Τμήματος, μέσω Πρωτοκόλλου σε έντυπη μορφή (με θερμοκόλληση ή σπιράλ) και σε CD για να την προωθήσουμε αρμοδίως. Στην περίπτωση που χρειαστούν τροποποιήσεις/διορθώσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ακολουθηθεί η προαναφερθείσα προβλεπόμενη διαδικασία.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με τιμή

Αλεξάνδρα Τζανεράκη

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Σε αυτή, την πρώτη μας επικοινωνία για το 2012, ευχόμαστε στον Ίδρυμά σας επιτυχία και προκοπή.

Ανεξαρτήτως των επικειμένων αλλαγών στην διοίκηση της Α.ΔΙ.Π., το έργο της Αρχής πρέπει να συνεχισθεί.

Με την αρχή του νέου έτους, η Α.ΔΙ.Π. μελετά στον σχεδιασμό και προγραμματισμό των Εξωτερικών Αξιολογήσεων για το 2012 των Τμημάτων εκείνων, που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισε η Αρχή εξ αιτίας δημοσιονομικών δυσλειτουργιών.

Προκειμένου να επιταχυνθεί κατά το δυνατόν η συγκρότηση των Επιτροπών Εξωτερικών Αξιολογήσεων και να προχωρήσει ο προγραμματισμός των αξιολογήσεων, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι απαραίτητο:

1. Να επικαιροποιηθούν και να συμπληρωθούν οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης - τόσο τα κείμενα όσο και οι Πίνακες που τις συνοδεύουν - ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως και να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Επικαιροποίηση πρέπει κυρίως να γίνει σε εκείνες τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Η επικαιροποίηση μπορεί να υποβληθεί και με τη μορφή συμπληρωματικού υπομνήματος, κατά την κρίση του Τμήματος.

2. Τόσο οι νέες Εκθέσεις Εσωτερικές Αξιολόγησης όσο και οι τυχόν επικαιροποιημένες πρέπει να αποστέλλονται από τα Τμήματα στην οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., η οποία είναι υπεύθυνη :

(α) να ελέγχει τόσο την πλήρη ανταπόκριση στα ερωτηματολόγια της Α.ΔΙ.Π. όσο και την πληρότητα των στοιχείων που απογράφονται στους Πίνακες, και

(β) να διαβιβάζει τις Εκθέσεις στην Α.ΔΙ.Π. Για λόγους ευνόητους, η Α.ΔΙ.Π. δεν θα προωθήσει για Εξωτερική Αξιολόγηση Εκθέσεις Τμημάτων που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις ή δεν περιλαμβάνουν εξελίξεις και στοιχεία του έτους 2010-2011.

Είναι επίσης χρήσιμο και αναγκαίο:

3. Να σταλούν στην Α.ΔΙ.Π. συμπληρωματικοί κατάλογοι ενδεδειγμένων ελληνόφωνων αξιολογητών του εξωτερικού.

4. Όσα Τμήματα διαβλέπουν ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός ελληνόφωνων αξιολογητών για τον συγκεκριμένο επιστημονικό τους τομέα ή ειδίκευση, θα πρέπει να προχωρήσουν σε μετάφραση της Έκθεσής τους στην Αγγλική, ώστε να αρθεί ο περιορισμός της γλώσσας επικοινωνίας.

5. Παρακαλούμε, τέλος, την ΜΟ.ΔΙ.Π. κάθε Α.Ε.Ι. να συμπληρώσει και να στείλει στην Α.ΔΙ.Π. μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2012 τον συνημμένο Πίνακα για τα τμήματα του Ιδρύματός σας που προβλέπεται να αξιολογηθούν κατά το 2012.

Προσβλέποντας στην πάντοτε πρόθυμη συνεργασία σας, για την οποία σας ευχαριστούμε και χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των αξιολογήσεων σε σύντομα χρονικά πλαίσια, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματός σας.

Και, φυσικά, παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις.

Με τις καλύτερες ευχές μας για το Νέον Έτος, και

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.

Καθηγητής Σπύρος Αμούργης ΑΙΑ

Συνημμένος Πίνακας: Προγραμματισμός ολοκλήρωσης της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων.