Είστε εδώ

Δελτίο Αποτίμησης Μαθήματος

ΠΡΟΣ
κ. κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
κ. κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ & ΕΡΓΟΥ ΣΔΠ-ΑΠΘ

Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες και κύριοι Συντονιστές ΟΜΕΑ,

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, και σε συνέχεια της ενημέρωσής μας (26.04.2012) σχετικά με τα Δελτία που αναπτύσσονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ-ΑΠΘ), σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί και το Δελτίο Αποτίμησης Μαθήματος (επισυνάπτεται παράδειγμα).

Το Δελτίο Αποτίμησης Μαθήματος, το οποίο αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θα πρέπει να συμπληρώνεται μετά το τέλος των μαθημάτων και, πάντως, πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη συμπλήρωση του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, τα στοιχεία που καταχωρούνται στα εν λόγω Δελτία θα αξιοποιηθούν, μέσω του ΣΔΠ-ΑΠΘ, τόσο για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων Πινάκων της Έκθεσης Αξιολόγησης και για τη σύνταξή της, όσο και για τη διαμόρφωση του ενιαίου ηλεκτρονικού Οδηγού Σπουδών του ΑΠΘ. Επιπρόσθετα, οι Σχολές/τα Τμήματα που το επιθυμούν, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω δεδομένα για τη σύνταξη του Οδηγού Σπουδών ή την ιστοσελίδα τους (μπορούν να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή).

Τα δύο Δελτία εμφανίζονται στα μέλη ΔΕΠ, μετά την είσοδό τους στο ΣΔΠ-ΑΠΘ, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (http://qa.auth.gr), κάτω από το κάθε μάθημα. Επισημαίνεται, ότι στο ΣΔΠ-ΑΠΘ, εμφανίζονται τα μαθήματα του τρέχοντος και του προηγούμενου εξαμήνου του ενεργού προγράμματος σπουδών, που είναι καταχωρημένα στο σύστημα της Γραμματείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό τις νέες δυνατότητες που σας παρέχονται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σας παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των Δελτίων Μαθήματος.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε αρμοδίως την Επιτροπή Σπουδών και τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής/του Τμήματός σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Καλό σας μεσημέρι

Με τιμή
Αλεξάνδρα Τζανεράκη