Είστε εδώ

Κεντρική Βάση Βιβλιογραφικών Δεδομένων / Εκπαίδευση & Ενημέρωση

ΠΡΟΣ
κ. κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
κ. κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΕΑ
κ. κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ Λιάλιου, σε συνέχεια

· της ενημερωτικής συνάντησης για την Κεντρική Βάση Βιβλιογραφικών Δεδομένων (22.08.12),
και λαμβάνοντας υπόψη
· τις επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις των παρισταμένων στη συνάντηση
· ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ΙΚΕΕ για την καταχώρηση των νέων δημοσιεύσεων μέσω του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου μέλους ΔΕΠ θα έχουν ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου
· ότι οι Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη ΜΟΔΙΠ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, ενόψει της υποχρέωσης υποβολής της Έκθεσης του Ιδρύματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να καταστεί εγκαίρως δυνατός ο έλεγχος των δημοσιεύσεων που έχει ήδη συλλέξει και επεξεργαστεί η ΜΟΔΙΠ από τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των Σχολών/Τμημάτων, θα πρέπει η επεξεργασία τους να πραγματοποιηθεί στο RefWorks. Για την απλούστευση της διαδικασίας που περιγράφηκε στη συνάντηση, πραγματοποιήθηκαν από τη ΜΟΔΙΠ ενέργειες ώστε να μη χρειάζεται πλέον:
· Η δημιουργία λογαριασμού στο RefWorks
· Η παραμετροποίηση του λογαριασμού
· Η εισαγωγή των αναφορών του Τμήματος στο λογαριασμό
· Η προσθήκη του κωδικού του Τμήματος καθώς και του Αριθμού Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ) και του e-mail των συγγραφέων, κατά τη διόρθωση των αναφορών και
· Η εξαγωγή των αναφορών

Οι Σχολές/τα Τμήματα θα μπορέσουν να επεξεργαστούν τις βιβλιογραφικές αναφορές στο RefWorks (σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.)

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι δημοσιεύσεις που δε συμπεριλαμβάνονταν στις Εκθέσεις Αξιολόγησης – προγενέστερες ή μεταγενέστερες - θα καταχωρηθούν και εκείνες στο RefWorks.

Άμεσης προτεραιότητας, ενόψει της υποβολής της Έκθεσης του Ιδρύματος, είναι οι δημοσιεύσεις 2007-2011, αλλά για την πληρέστερη θα πρέπει σταδιακά να καταχωρηθούν και όλες

Στη συνέχεια -και όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ΙΚΕΕ- η ΜΟΔΙΠ θα καταχωρήσει μαζικά στο ΙΚΕΕ όλες τις δημοσιεύσεις και το κάθε μέλος ΔΕΠ θα έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να καταχωρεί τις δημοσιεύσεις του στο ΙΚΕΕ, μέσω του Ατομικού Απογραφικού του Δελτίου.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω:

Α. Παρακαλούμε να ορίσετε 2-3 εκπροσώπους της Σχολής/του Τμήματός σας (ένας εκ των οποίων θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μόνιμη σχέση εργασίας με το ΑΠΘ, πχ ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ κλπ) που θα αναλάβουν το έργο της επεξεργασίας των υπαρχουσών δημοσιεύσεων και της συλλογής και καταχώρησης των νέων δημοσιεύσεων στο RefWorks.

Οι εν λόγω εκπρόσωποι θα εκπαιδευτούν την επόμενη εβδομάδα στη χρήση του RefWorks στη Νησίδα Η/Υ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα).

Για την καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης οι εκπρόσωποί σας θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την αίτηση στη σελίδα http://qa.auth.gr/RefWorksTraining.

Β. Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και στο σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el/manual/bibdb έχουν αναρτηθεί:

1. Η εισήγηση της Πρόεδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου στη συνάντηση της 22.8.12
2. Η παρουσίαση του Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, κ. Κ. Αϊβαζίδη
3. Η εισήγηση του στελέχους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κ. Θ. Θεοδωρόπουλου
4. Η βιντεοσκόπηση της συνάντησης
5. Ο πίνακας με τις ημερομηνίες εκπαίδευσης στη χρήση του RefWorks
6. Η αίτηση συμμετοχής στην εκπαίδευση του RefWorks
7. Οι οδηγίες χρήσης του RefWorks και οι αναφερόμενοι σε αυτές πίνακες
8. Οι κατάλογοι των δημοσιεύσεων των Σχολών/Τμημάτων σας που η ΜΟΔΙΠ έχει εισάγει στο RefWorks

Γ. Τέλος, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία ΟΛΩΝ των αναφορών, παρακαλούμε να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τη ΜΟΔΙΠ, στη διεύθυνση qms@auth.gr, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες γα τη μεταφορά τους στο IKEE

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Με τιμή

Αλεξάνδρα Τζανεράκη

ΥΓ. Απολογούμαστε για την καθυστέρηση, που οφείλεται στις τελικές αλλαγές εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ και στη σημερινή πολύωρη διακοπή ρεύματος.