Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Υποστήριξη της ανάπτυξης του λογισμικού διασφάλισης ποιότητας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών και υποδομών του Α.Π.Θ. – ΣΔΠ Α.Π.Θ.», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, με επιστημονικά υπεύθυνη την Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, Καθηγήτρια κα. Δέσπω Αθ. Λιάλιου,  Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες (με δυνατότητα παράτασης, έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Υποστήριξη της ανάπτυξης του λογισμικού διασφάλισης ποιότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τα εξής κριτήρια:
1. Να είναι απόφοιτοι από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
2. Να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον drupal και στη γλώσσα προγραμματισμού PHP
3. Να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διαχείριση βάσεων δεδομένων όπως η MySQL

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιπλέον τεκμηριωμένη εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου, θα συνεκτιμηθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Περιγραφή και διευθύνσεις (URL) εφαρμογών drupal και ρόλος στην ανάπτυξη τους  
4. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων, συμβάσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α), 3ης Σεπτεμβρίου – Παν/πολη, 1ος όροφος, Γραφείο 104, έως τις 15/03/2013 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998596 (κ. Κωνσταντίνο Αϊβαζίδη).

Πρόσκληση και Αίτηση