Είστε εδώ

Ερωτηματολόγια Μαθημάτων

Σημείωση: Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει την ανωνυμία των απαντήσεων. Κανένας διδάσκοντας ή οποιοσδήποτε άλλος υπηρεσιακός παράγοντας τόσο του Τμήματος / Σχολής όσο και του Πανεπιστημίου δε θα μπορέσει να μάθει όχι μόνο τι έχει απαντήσει οποιοσδήποτε φοιτητής ή φοιτήτρια αλλά ούτε ποιοι φοιτητές/τριες συμμετείχαν στις αξιολογήσεις των μαθημάτων. Οι διδάσκοντες λαμβάνουν ενημέρωση μόνο για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων και δεν έχουν πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα.

Οι φοιτητές/τριες με την είσοδό τους στο Σύστημα μεταφέρονται στην προσωπική τους σελίδα όπου εμφανίζονται τα ερωτηματολόγια των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διαδικασίας