Είστε εδώ

Οδηγός Πιστοποίησης

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να βρείτε διευκρινιστικές οδηγίες και υλικό τεκμηρίωσης για τη διαδικασία πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Συχνές Ερωτήσεις
Λίστα Ελέγχου
Προσκλήσεις
Χρήσιμα Έντυπα
Φάκελος Πιστοποίησης
Βάση Προτάσεων
Επιτόπια Επίσκεψη
Πιστοποιήσεις
Επικοινωνία

Στις συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στα πιο κοινά ερωτήματα που υπάρχουν για τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Στη λίστα ελέγχου σημειώνονται με χρονολογική σειρά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Στις προσκλήσεις μπορείτε να δείτε αν υπάρχει κάποια ενεργή πρόσκληση από την ΑΔΙΠ για κατάθεση προτάσεων πιστοποίησης, καθώς και το ιστορικό των προηγούμενων προσκλήσεων.

Στα χρήσιμα έντυπα υπάρχουν τα έγγραφα της ΑΔΙΠ και του ΑΠΘ που χρειάζεται να μελετήσετε ή να χρησιμοποιήσετε για την πιστοποίηση.

Ο φάκελος πιστοποίησης περιέχει υποδείγματα των εγγράφων που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος πιστοποίησης καθώς και σημειώσεις σχετικά με αυτά.

Στη βάση προτάσεων παρατίθενται οι φάκελοι των προτάσεων που έχουν υποβάλει τα Τμήματα του ΑΠΘ.

Στην επιτόπια επίσκεψη αναφέρονται οδηγίες για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής πιστοποίησης.

Στις πιστοποιήσεις παρουσιάζεται το ιστορικό των πιστοποιήσεων που διενεργούνται για το ΑΠΘ.

Τέλος, στην επικοινωνία σημειώνονται τα ονόματα και τα στοιχεία των προσώπων με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα θέματα της πιστοποίησης.