Είστε εδώ

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Τι αφορά η ακαδημαϊκή πιστοποίηση; (Τι πιστοποιείται;)

Η ακαδημαϊκή πιστοποίηση σε αυτή τη φάση αφορά μόνο τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Όταν ολοκληρωθούν οι πιστοποιήσεις όλων των προπτυχιακών  θα ακολουθήσει η πιστοποίηση και των μεταπτυχακών προγραμμάτων σπουδών.

Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών;

Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών είναι μια απαραίτητη διαδικασία στο πλαίσιο του ΕΧΑΕ

Υπάρχει κάποια προθεσμία για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών;

Μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί κάποια προθεσμία μέχρι την οποία θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

Ποιοι είναι οι σκοποί της Πιστοποίησης

Η παροχή διαβεβαίωσης ότι μέσω της εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας πραγματοποιείται συνεχής βελτίωση, ότι τα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητας που έχει θεσπίσει η ΑΔΙΠ και τις κατευθυντήριες αρχές του ΕΧΑΕ, καθώς και η προώθηση της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας.

Πως ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών;

Η ΑΔΙΠ ενεργοποιεί τον μηχανισμό πιστοποίησης, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει το Ίδρυμα, το οποίο επιθυμεί να πιστοποιήσει κάποιο πρόγραμμα σπουδών του. Το Ίδρυμα οφείλει να επικοινωνήσει έγκαιρα με την ΑΔΙΠ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης (τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την σχεδιαζόμενη ημερομηνία της επιτόπιας επίσκεψης). Στη συνέχεια, η όλη διαδικασία ανατίθεται σε ένα στέλεχος της ΑΔΙΠ, το οποίο θα είναι Συντονιστής της διαδικασίας πιστοποίησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Συντονιστής αποτελεί το βασικό πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και της Επιτροπής Πιστοποίησης, και έχει υποστηρικτικό ρόλο σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Υπάρχουν προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης πιστοποίησης;

Εκτός από την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, η οποία έχει εκπληρωθεί, για να κάνει δεκτή η ΑΔΙΠ την πρόταση πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα δεδομένα ποιότητας του Τμήματος στο ΟΠΕΣΠ.

Ποια είναι τα κύρια στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης;

- Πρόταση Πιστοποίησης ΠΣ που υποβάλλεται από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ
- Επιθεώρηση από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (Επιτροπή Πιστο-ποίησης), η οποία περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη στο Ίδρυμα
- Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης από την Επιτροπή και υποβολή στην ΑΔΙΠ, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης
- Έκδοση και δημοσίευση απόφασης πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ
- Συνεχή παρακολούθηση της πορείας ΕΣΔΠ/ΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Τι επιτυγχάνεται με την Πιστοποίηση;

- Η καθιέρωση ενός πλαισίου Διοίκησης Ποιότητας στην εφαρμογή του ΠΠΣ.
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ΠΠΣ στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.
- Η διασφάλιση των ακαδημαϊκών προσόντων των αποφοίτων.
- Η βελτίωση της προσβασιμότητας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και στην συνέχιση της ακαδημαϊκής τους διαδρομής.
- Η συνεχής βελτίωση του ΠΠΣ.
- Η δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα στη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών.
- Η επίτευξη των προϋποθέσεων αυτόματης αναγνώρισης πιστοποιημένων τίτλων σπουδών στον ΕΧΑΕ.