Είστε εδώ

Φάκελος Πιστοποίησης ΠΠΣ (Υπόδειγμα)

Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΠΣ ο φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει τα αρχεία του παρακάτω πίνακα. Παραδειγματικά έχουν επιλεγεί κάποια από τις υποβολές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής επικαιροποιείται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις νέες υποβολές που πραγματοποιούνται και την ανατροφοδότηση που έχουμε από την ΑΔΙΠ.

Β0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου    
Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης  
Β2. Πολιτική Ποιότητας  
Β3. Οδηγός Σπουδών  
Β4. Κανονισμός ΠΠΣ και λοιποί κανονισμοί  
Β5. Περιγράμματα Μαθημάτων  
Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας ΠΠΣ  
Β7. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου φοιτητών και αποτελέσματα αξιολόγησης  
Β8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ)  
Β9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ  
Β10. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης    
Β11. Πρόσθετοι όροι (αφορά ΠΠΣ που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του  Ν.4485/2017).    

 

Σημειώσεις:

Η Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης (Β1) προτείνεται να ελεγχθεί γραμματικά και συντακτικά πριν την υποβολή της. Το κείμενο της απαίτησης 1 πολιτική διασφάλισης ποιότητας που υπάρχει στην έκθεση θα πρέπει να είναι αναρτημένο αυτούσιο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στο τέλος της πρότασης συστήνεται η προσθήκη καταλόγου παραρτημάτων.

Η Πολιτική Ποιότητας (Β2) εκτός από τις αρχές που τη διέπουν θα πρέπει να περιλαμβάνει και σύντομη αναφορά στην εφαρμογή της και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ο Οδηγός Σπουδών (Β3) θα πρέπει να αφορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και να περιλαμβάνει τα ECTS και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να περιγράφουν ο σύνολο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων,

Ο Κανονισμός (Β4) θα πρέπει να περιέχει κανονισμούς που ρυθμίζουν θέματα σπουδών (π.χ. εγγραφή, κατάταξη, δήλωση μαθημάτων, πιστοποιητικά, λήψη πτυχίου, υποτροφίες κτλ.) και όχι γενικές πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα οδηγό σπουδών (π.χ. ιστορία και φυσιογνωμία του Τμήματος, ονομαστικό κατάλογο και στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΔΕΠ, χρηστικές πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές κτλ).

Τα Β5, Β7, Β8 και Β9 θα ετοιμαστούν από τη ΜΟΔΙΠ.

Τα Περιγράμματα Μαθημάτων (Β5) θα πρέπει να είναι πλήρη, δηλαδή να έχει συμπληρωθεί για όλα τα μαθήματα το Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος (Μ1) στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Στη Στοχοθεσία Ποιότητας (Β6) οι στρατηγικοί στόχοι καθώς και οι στόχοι ποιότητας θα πρέπει να έχουν αρίθμηση ή κωδικό ώστε να διευκολύνεται η αναφορά σε αυτούς. Οι στόχοι ποιότητας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και να μην επαναλαμβάνονται. Η 'τιμή βάσης' και η 'τιμή στόχου' θα πρέπει να εμφανίζουν μια μοναδική τιμή (απόλυτος αριθμός ή ποσοστό) χωρίς επεξηγήσεις. Η διατύπωση των δράσεων θα πρέπει να περιγράφει τις προγραμματιζόμενες δράσεις και να μην αποτελεί επανάλληψη του στόχου ποιότητας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των στόχων θα πρέπει να είναι ετήσιο και να προσδιορίζεται με μήνα και έτος.

Στα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Β7) χρειάζεται να διευκρινιστεί η μέθοδος επεξεργασίας που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, να επεξηγηθούν τα σύμβολα που εμφανίζονται στους στατιστικούς πίνακες και να προστεθεί περιγραφή στα διαγράμματα τα οποία παρατίθενται. Επίσης, συστήνεται να παρατεθεί και ένας σύντομος σχολιασμός των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων.

Τα αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (Β8) είναι το Πρακτικό της εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (όπου θα  περιλαμβάνονται κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες διορθωτικές/ προληπτικές ενέργειες).

Ως λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (Β10) θα μπορούσε να προστεθούν, αντίστοιχα με το κείμενο της πρότασης, τα ακαδημαϊκά στατιστικά, ο κατάλογος δημοσιεύσεων και ο κατάλογος ερευνητικών έργων από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (αν υπάρχει), ο οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών, οι επιτροπές του Τμήματος κα.