Είστε εδώ

Λίστα Ελέγχου

Για την υποβολή πρότασης ακαδημαϊκής πιστοποίησης ΠΠΣ

[   ] Υπάρχει ενεργή πρόσκληση πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ

[   ] Τα δεδομένα ποιότητας του ΟΠΕΣΠ για το Τμήμα / ΠΠΣ έχουν ελεγχθεί και είναι έγκυρα και πλήρη για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

[   ] Έχει ετοιμαστεί ο φάκελος πιστοποίησης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη ΜΟΔΙΠ (modip@auth.gr) για έλεγχο πληρότητας, τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

[   ] Ηλεκτρονική υποβολή τελικών αρχείων μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου προς τη ΜΟΔΙΠ, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.