Είστε εδώ

Αλλαγές στους πίνακες των εκθέσεων

Η ΑΔΙΠ με ημερομηνία Οκτωβρίου 2011 έχει δημοσιεύσει νέες εκδόσεις για το Πρότυπο Σχήμα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (Έκδοση 2η) καθώς και για την Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων (Έκδοση 3η). Μετά από την αντιπαραβολή που έκανα των νέων με τις προγενέστερες εκδόσεις τους διαπίστωσα ότι αλλαγές συνίστανται μόνο στους Πίνακες Δεικτών Αξιολόγησης. Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι εξής:

Γενικά, έχει αλλάξει η αρίθμηση όλων των Πινάκων (π.χ. ο 11-1 γίνεται 1, ο 11-2.1 γίνεται 2 κ.ο.κ.) και η αναφορά στα έτη δεν είναι πλέον ονομαστική (π.χ. 2009-2010, 2008-2009 κ.λπ.) αλλά σχετική (Τρέχον έτος, Προηγ. έτος, Τρέχον έτος - 1 κ.λπ.).
 
Ειδικότερα, στον Πίνακα 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος, τα στοιχεία για τον αριθμό κάθε κατηγορίας προσωπικού ζητούνται ανά φύλο.
 
Στον Πίνακα 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, ο αριθμός των μετεγγραφομένων φοιτητών αναλύεται σε εισροές και εκροές. Στην προηγούμενη έκδοση ζητούνταν ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές μείον εκροές). Επίσης, έχει προστεθεί μια γραμμή για τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών).
 
Στον Πίνακα 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), μαζί με τον τίτλο ζητείται και η κανονική διάρκεια σπουδών σε μήνες. Όπως και για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ζητείται ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών.
 
Στον Πίνακα 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, έχει προστεθεί μια στήλη για το Συνολικό αριθμό αποφοιτησάντων.
 
Στον Πίνακα 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών, η στήλη σύνολο έχει μετονομαστεί εγγραφέντες και έχουν προστεθεί 2 στήλες για τη ποσοστιαία αναλογία αποφοιτησάντων και μη.
 
Στον Πίνακα 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, τα δεδομένα κάθε γραμμής ζητούνται αναλυτικά σε εσωτερικού και εξωτερικού.
 
Οι Πίνακες 12.1 και 12.2 για τα Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχουν αλλάξει σε σχέση με τους Πίνακες 11-5.1 και 11-5.2 της προηγούμενης έκδοσης. Επίσης, πρέπει να δηλώνετε το ακ. έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
Τα ίδια ισχύουν και για τους Πίνακες 13.1 και 13.2 για τα Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε σχέση με τους Πίνακες 11-7.1 και 11-7.2 της προηγούμενης έκδοσης.
 
Στον Πίνακα 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχει αλλάξει η αρίθμηση (έχει προστεθεί το στ), έχουν προστεθεί οι στήλες Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έχουν αφαιρεθεί οι στήλες Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά (προφανώς καλύπτεται από την «Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές») καθώς και η στήλη Άλλα.
 
Τέλος, στον Πίνακα 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος έχει αλλάξει η αρίθμηση (έχει προστεθεί το στ).
 
Εκτός των αλλαγών στους προαναφερθέντες Πίνακες, έχουν προστεθεί και 5 νέοι Πίνακες και συγκεκριμένα οι:
Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά αντιστοιχία με αυτόν των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ).
Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος.   
 
Εκτός αυτών και πριν από αυτούς (σ. 32) έχει προστεθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας «Επιτομή Στοιχείων του Αξιολογούμενου Τμήματος».
 
Οι προγραμματιστές του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχουν ενημερωθεί ώστε να ετοιμάσουν το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ. λαμβάνοντας υπόψη τους αυτές τις αλλαγές. Μέχρι όμως να τεθεί αυτό σε λειτουργία, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς, τα στοιχεία για τους Πίνακες των Εκθέσεων που δίνονται στα Τμήματα από το ΚΥΤΠ θα ακολουθούν το προηγούμενο πρότυπο, γιατί με βάση αυτό είχε αναπτυχθεί το σύστημα εξαγωγής των στοιχείων που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα.