Είστε εδώ

Προθεσμία υποβολής εσωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης

Εκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου και σε σε συνέχεια του από 17-10-2011 μηνύματός μας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ. αριθμ. Πρωτ. 17557/18-10-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (το οποίο παραλάβαμε σήμερα υπηρεσιακά), όπου επισημαίνεται ότι δε θα γίνει δεκτή καμία ένταξη πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" από Τμήματα που δεν έχουν υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης.


Σύμφωνα με τα παραπάνω νεότερα δεδομένα, παρακαλούμε για την υποβολή των εκθέσεών σας, μέσω της ΜΟΔΙΠ,  το αργότερο μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2011.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Με τιμή
Αλεξάνδρα Τζανεράκη