Είστε εδώ

Φάκελος Πιστοποίησης ΠΜΣ

Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΜΣ ο φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει τα αρχεία του παρακάτω πίνακα.

Α0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου  
Α1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης ΠΜΣ  
Α2. Πολιτική Ποιότητας Τμήματος  
Α3. Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος για το ΠΜΣ  
Α4. Απόφαση Συγκλήτου για την Ίδρυση του ΠΜΣ  
Α5. Οδηγός Σπουδών  
Α6. Περιγράμματα Μαθημάτων  
Α7. Ονομαστικός Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού  
Α8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ  
Α9. Αξιολόγηση από τους φοιτητές  
Α10. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών  
Α11. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου  
Α12. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ  
Α13. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας  
Α14. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών  
Α15. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα  
Α16. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού  
Α17. Αναφορές δεδομένων από το ΟΠΕΣΠ  
Α18. Έκθεση προόδου  
Α19. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης