Είστε εδώ

Θεολογία και Πολιτισμός

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Βιβλικών Σπουδών
  2. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
  3. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας
  4. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας
  5. Πρακτικής Θεολογίας
Πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών Σχολών, Τμημάτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών και τεχνολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Θεολογία, Πολιτισμός
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Θεολογία και Πολιτισμός
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
70
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου