Είστε εδώ

Κινησιολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ.
  1. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κινησιολογία, Αθλητικές Επιστήμες, Επιστήμες της Άσκησης, Αθλητική Αποόδοση
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Κινησιολογία
ΠΜΣ Κινησιολογία (2012-2017)
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου