Είστε εδώ

Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Χημείας
Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις (έως 20% επί των εισαγομένων φοιτητών). Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ.
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Προηγμένα Υλικά, Διεργασίες Υλικών, Μηχανική Υλικών, Τεχνολογία Υλικών

Χαρακτηριστικά: Μέγιστος αριθμός εισακτέων 25.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
01/05/2018 - 01/06/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου