Είστε εδώ

Χημική Μηχανική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Χημική Μηχανική
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών αντικειμένων-πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων συναφών Σχολών.
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Διεργασίες, Ενέργεια Περιβάλλον, Υλικά, Βιοτεχνολογία

Υποτροφία: Tα χρήματα των υποτροφιών προέρχονται από χορηγία του κοινωφελούς ιδρύματος LIMMAT Stieftung

15/09/2016 - 23/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου