Είστε εδώ

Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πανεπιστήμιο Βόρειας Καρολίνας (ΗΠΑ)
  • Πολυτεχνείο Ανκόνας (Ιταλία)
Πτυχιούχοι Θετικών Σχολών (και συγκεκριμένα Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χημείας), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Σχολών (και συγκεκριμένα Τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Επιστημών της Θάλασσας, Τμημάτων Περιβάλλοντος), Οικονομικών Σχολών (και συγκεκριμένα Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας, Αλιείας και Ιχθυοκομίας, Υδατοκαλλιεργειών των ΤΕΙ καθώς και πτυχιούχοι ανώτατων στρατιωτικών σχολών και συγκεκριμένα της ΣΑΣ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του ΠΜΣ.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Κλιματική αλλαγή, Θαλάσσιοι φυσικοί πόροι, Περιβαλλοντική οικονομία, Διαχείριση, Διατήρηση
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου