Είστε εδώ

Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, Παιδαγωγοί) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, ΑΤ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει
επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.
  1. Επιστήμες Υγείας
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
Κριτική Σκέψη, Ήπιες Δεξιότητες, Βιοϊατρικές Επιστήμες
01/06/2020 - 31/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
5 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
75
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου