Είστε εδώ

Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών, όπως Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
01/09/2018 - 01/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου