Είστε εδώ

Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Αστικό Δίκαιο
  2. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
  3. Εργατικό Δίκαιο
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Νομικές Επιστήμες
Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο
17/08/2020 - 28/08/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου