Είστε εδώ

Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
ψηφιακά μέσα, υπολογιστική νοημοσύνη, τεχνητή όραση, χρονοσειρές, τεχνητή νοημοσύνη
-

-

-
-
-
90
Όχι
30
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου