Είστε εδώ

Σχολική Ψυχολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Σχολική Ψυχολογία
  2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» είναι:
Α. Κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία»
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπήςαπό Τμήματα Ψυχολογίας.
2.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
Η κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» αφορά αποφοίτους Τμημάτων Ψυχολογίας οι οποίοι κατέχουν ή δύναται να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην ημεδαπή.
Β. Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ της ημεδαπής από Τμήματα που οδηγούν σε διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
Η κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» αφορά εκπαιδευτικούς/στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
Σχολική Ψυχολογία, Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Τέλη Φοίτησης: Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου φοίτησης.
[Ειδίκευση:«Σχολική Ψυχολογία», τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ
(3.200,00€) και
Ειδίκευση: «Εφαρμογές της Ψυχολογί-
ας στην Εκπαίδευση», δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ
(2.400,00€)

Υποτροφία: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια (Μ.Ο. βαθμολογίας, ατομικό εισόδημα) τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται το παρεχόμενο από τους επιλεγείσες/έντες υπότροφους έργο.

Χαρακτηριστικά: Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/εςφοιτητές/ριες, δέκα (10) ανά κατεύθυνση σπουδών.

Σχολική Ψυχολογία (2018-2020)
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
26
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου