Είστε εδώ

Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
_Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας.
_Πτυχιούχοι Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Πληροφορικής, και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
_Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του ΜΠΣ.
_Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Φυσικοί Πόροι, Βιοοικονομία, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Φυσικό Περιβάλλον, Οικονομικά Περιβάλλοντος, Βιώσιμες Τεχνολογίες Παραγωγής, Παρακολούθηση Φυσικών Πόρων,

Υποτροφία: Απαλλαγή από την 1η δόση τελών φοίτησης στο φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής στο Πρόγραμμα και απαλλαγή από τη 2η δόση τελών φοίτησης στο φοιτητή/τρια που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του κάθε κύκλου του Προγράμματος.

Χαρακτηριστικά: Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων, της βιοοικονομίας, των τεχνολογιών παραγωγής προϊόντων βιολογικής βάσης και επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των προϊόντων βιολογικής βάσης, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της βιοοικονομίας, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα, τον τουρισμό, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.Επιπλέον το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών.

24/05/2019 - 13/09/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
5 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου