Είστε εδώ

Χημική και Βιομοριακή Μηχανική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. "Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα"
  2. "Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον"
1.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ. (ενδεικτικά αναφέρονται απόφοιτοι τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Σχολών Επιστημών Υγείας). 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ . Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν.3328/2005 (Α' 80). 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας ανά ακαδημαϊκή περίοδο του Π.Μ.Σ., εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα και οι τίτλοι σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι υποψηφιότητες τους συνεξετάζονται με αυτές των υπολοίπων υποψηφίων και με τα ίδια κριτήρια.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Τεχνολογικές Επιστήμες
Χημική Μηχανική, Βιομοριακή Μηχανική, Υγεία, Τρόφιμα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιοϊατρική

Τέλη Φοίτησης: Τα δίδακτρα είναι 1500 ευρώ για πολίτες της Ε.Ε. και 3000 ευρώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.

12/05/2020 - 20/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου