Είστε εδώ

Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κλινική Ψυχολογία
  2. Κλινική Νευροψυχολογία
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν ναγίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι:
1.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής.
2.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80).
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Νευροψυχολογία

Τέλη Φοίτησης: Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου φοίτησης.

Υποτροφία: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» χορηγεί, ανταποδοτικές υποτροφίες σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται το παρεχόμενο από τους επιλεγέντες/είσες υπότροφους έργο.

Χαρακτηριστικά: Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, οκτώ (8) στην Κατεύθυνση «Κλινική Ψυχολογία» και έξι (6) στην Κατεύθυνση «Κλινική Νευροψυχολογία».

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
150
26
Ναι
14
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου