Είστε εδώ

Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κλινική Φαρμακολογια και Φαρμακευτική Ιατρική
  2. Βιομηχανική Φαρμακολογία
  3. Κλινική Τοξικολογία
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους πενήντα (50), μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα κατανέμονται στις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. ως εξής: στην πρώτη και δεύτερη κατεύθυνση 40 (σαράντα) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και στην τρίτη κατεύθυνση 10 (δέκα) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ετησίως.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες είναι:

1. Για την κατεύθυνση «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής»:

Κάτοχοι τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής.

2. Για την κατεύθυνση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»:

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής
α) Πτυχιούχοι Ιατρικής
β) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.
γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

3. Για την κατεύθυνση «Κλινική Τοξικολογία»:

Kάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ..
  1. Επιστήμες Υγείας
Κλινική Φαρμακολογία, Κλινική Τοξικολογία, Βιομηχανική Φαρμακολογία, Τεκμηριωμένη Ιατρική, Λελογισμένη Συνταγογράφηση, Μεθοδολογία της έρευνας, Τεκμηριωμένη Ιατρική Φαρμακοεπιδημιολογία, Φαρμακοεπαγρύπνηση, Βιοανάλυση, Βιοφαρμακευτική ανάλυση
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία
01/06/2020 - 30/06/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
30
Όχι
50
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου