Είστε εδώ

Εμπορικό Δίκαιο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Νομικές Επιστήμες
Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος και των Τραπεζικών Συμβάσεων, Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Μεταφοράς
24/08/2020 - 04/09/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου