Είστε εδώ

Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Νομικές Επιστήμες
Δημόσιο Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Δοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό-Δημοσιονομικό Δίκαιο, Πολιτική Επιστήμη, Δοικητική Επιστήμη, Συνταγματική Ιστορία, Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο
17/08/2020 - 28/08/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση