Είστε εδώ

Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ
Πτυχιούχοι Τμημάτων Δημοσιογραφίας, Μέσων ή Επικοινωνίας καθώς και πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
-

-

-
2 εξάμηνα + ΘΠ
90
Όχι
32
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου