Είστε εδώ

Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Βιολογίας
  • Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
  • Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  1. Μακροπαλιοντολογία
  2. Μικροπαλαιοντολογία-Γεωβιολογία
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80), ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, οι οποίοι κρίνεται κατά περίπτωση και με βάση τη συνάφεια του γενικού και ειδικού γνωστικού τους αντικειμένου ότι πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τοn εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
  1. Θετικές Επιστήμες
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου