Είστε εδώ

Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
(α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης
  1. Νομικές Επιστήμες
Ιστορία του Δικαίου, Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δίκαιο και Πληροφορική
10/07/2020 - 10/09/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου