Είστε εδώ

Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί είναι:
Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας,
Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών(Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων κλπ),
Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών της Επιστήμης των
υλικών κλπ) και
άλλων σχετικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
Πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο ν. 4485/2017 (άρθρο 34 παρ. 8).
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Οδοντιατρική
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
5
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου