Είστε εδώ

Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017
  1. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  2. Επιστήμες Υγείας
Αθλητικές επιστήμες, αθλητισμός, τραυματισμοί, ποδόσφαιρο, φυσική αγωγή, προπονητική, αθλητιατρική, φυσικοθεραπεία, αποκατάσταση
-

-

-
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
25
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου