Είστε εδώ

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δίκαιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης
  2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών
  3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
(α) Πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ
  1. Νομικές Επιστήμες
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διπλωματική Ιστορία
10/07/2020 - 10/09/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου