Είστε εδώ

Δημοσιογραφία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
  2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
  3. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πτυχιούχοι Τμημάτων Δημοσιογραφίας, Μέσων ή Επικοινωνίας καθώς και πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Κοινωνικές Επιστήμες
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
9
-
-
-