Είστε εδώ

Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές & Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Νομικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Κτηματολόγιο, Δίκαιο, Περιβάλλον, Τεχνικές και Μέθοδοι
02/09/2019 - 13/09/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
75
Ναι
21
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου