Είστε εδώ

Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές & Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Νομικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Κτηματολόγιο, Δίκαιο, Περιβάλλον, Τεχνικές και Μέθοδοι
31/08/2020 - 09/09/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα + ΘΠ
75
Ναι
21
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου