Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Οικονομικών Επιστημών
Α)Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ . Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ . Γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με τα προγράμματα σπουδών των δύο Τμημάτων σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων των κατηγοριών Α και Β.
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Οικονομία - Διοίκηση
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομία, Διοίκηση, Πληροφορική, Τεχνολογία
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Πληροφορική και Διοίκηση
- 01/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
60
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου