Είστε εδώ

Διερμηνεία και Μετάφραση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Πολιτικών Επιστημών
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής και 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μεταφρασεολογία, Διερμηνεία Συνεδρίων, Μετάφραση, Ορολογία, Γενική Μετάφραση, Ειδικά Μετάφραση
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Διερμηνεία και Μετάφραση
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
Όχι
50
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση