Είστε εδώ

Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής
  2. Διατροφή και Δημόσια Υγεία
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
1) κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής (Πτυχιούχοι Ιατρικής, Πτυχιούχοι των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής) ή απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, της ημεδαπής,
2) απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής,
3) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Διατροφής.
  1. Επιστήμες Υγείας

Χαρακτηριστικά: Δικαίωμα ένταξης στην μερική φοίτηση έχουν οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι τεκμηριωμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα.

Κατά την διάρκεια των σπουδών ένας φοιτητής πλήρους φοίτησης μπορεί να μεταβεί στην μερική φοίτηση όταν αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος για τους εξής λόγους: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση και λόγοι ανωτέρας βίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου και την τελική απόφαση την λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου