Είστε εδώ

Φιλολογίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κλασικής Φιλολογίας – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
  2. Κλασικής Φιλολογίας – Λατινική Φιλολογία
  3. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
  4. Νεοελληνικής Φιλολογίας
  5. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας
  6. Θεωρητικής Γλωσσολογίας
  7. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
  8. Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας
1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, και ειδικότερα πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ οι οποίοι, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και μετά από αιτιολόγηση της ΓΣΕΣ ως προς τη συνάφεια και την επάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.
  1. Φιλολογικές Επιστήμες
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γενική και Συγκριτική Γραμμ
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
48
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου