Είστε εδώ

Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας - Τεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και Φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Νοσηλευτικής,Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).
  1. Επιστήμες Υγείας
01/06/2020 - 31/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
8 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
120
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου