Είστε εδώ

Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός
  2. Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας
Κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017 που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Παιδαγωγικές Επιστήμες
Ιταλικές Σπουδές, Επιστήμες της Γλώσσας, Λογοτεχνία, Μετάφραση, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, Αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, Πιστοποίηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας, Γλωσσολογία

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Ορισμένα μαθήματα όταν απαιτείται λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου γίνονται στην ιταλική, στην αγγλική ή στην ισπανική.

Τέλη Φοίτησης: Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καταβάλλουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. ως τέλη φοίτησης το ποσό των 1.500 ευρώ και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:
– 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
– 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
– 250 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από την 1η έως τη 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από τη 15η έως την 28η Φεβρουαρίου για το εαρινό. Οι φοιτητές που δεν περατώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο από τον παρόντα Κανονισμό χρόνο (τρία εξάμηνα), καταβάλλουν για κάθε επιπλέον εξάμηνο που παρατείνουν τις σπουδές το ποσό των 500 ευρώ.

Υποτροφία: Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. ως κάλυψη δαπανών μετακινήσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
25
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου