Είστε εδώ

Θεολογία και Πολιτισμός

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΑ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ύστερα από κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 3. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος. 4. Για την υπεράριθμη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικών κατηγοριών θα υπάρχει ειδική μέριμνα κατά περίπτωση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Θεολογία και Πολιτισμός
-

-

-
-
-
Όχι
70
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου