Είστε εδώ

Θεολογία και Πολιτισμός

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία
  2. Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή
  3. Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική
1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΑ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ύστερα από κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 3. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος. 4. Για την υπεράριθμη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικών κατηγοριών θα υπάρχει ειδική μέριμνα κατά περίπτωση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Θεολογία και Πολιτισμός
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
Όχι
70
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου