Είστε εδώ

Επικοινωνία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Πολιτική Επικοινωνία
  2. Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία
  3. Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού
Πτυχιούχοι Τμημάτων Δημοσιογραφίας, Μέσων ή Επικοινωνίας καθώς και πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
27
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-