Είστε εδώ

Εφαρμογές στη Βιολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
  2. Βιοτεχνολογία, Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων
  3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Εφαρμογές της Βιολογίας
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Αξιολόγηση Φακέλου