Είστε εδώ

Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Οικονομία - Διοίκηση
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-