Είστε εδώ

Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Μαθηματικών
  • Βιολογίας
  • Γεωλογίας
Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
90
Ναι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου