Είστε εδώ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ιστορίας
  2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ: πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και όλων των άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης

Χαρακτηριστικά: Στην αρχή λειτουργίας του ΠΜΣ δεν υπήρχε και δεν εφαρμοζόταν ο θεσμός των ECTS. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος προέκυψαν τροποποιήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα ΦΕΚ που αναφέρονται παραπάνω. Τα ECTS εφαρμόστηκαν αρχικά το ακαδ. έτος 2006-07 και ορίστηκαν 72. Από το ακαδ. έτος 2014-15 και εξής υπολογίζονται 120 ECTS για την απόκτηση του τίτλου.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
60
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου